Monitorización da humidade e temperatura en vivendas tradicionais

É xa evidente que o cambio climático esixe reducir as emisións de Co2, e polo tanto o consumo de enerxía en tódolos sectores, e por suposto na edificación. Pero amais de reducir o consumo, antes hay reducila demanda de enerxía.

Existen na actualidade programas de simulación enerxética que permiten estimar o comportamento enerxético dos edificios, pero non temos aínda unha base de datos con rexistros de temperatura e humidade reais das nosas vivendas, e moito menos de arquitecturas tradicionais, vivendas pasivas “passive house” ou de consumo case nulo (NZEB, Near Zero Emisions Building).

En consoancia coas novas esixencias normativas[1], a empresa Rehabilita Energía desenrola dende o ano 2015 unha liña de investigación do comportamento térmico en arquitecturas sostíbeis e feitas con materiais tradicionais. Algúns dos casos en análise son as pallozas na serra dos Ancares, vivendas de adobe en Extremadura, un complexo rural con muros de palla en A Coruña ou unha vivenda pasiva en Cataluña.

O estudio realízase mediante monitorización con “datta logger”, rexistrando ó longo dun ano, hora a hora, datos de humidade e temperatura no interior e exterior das vivendas; complementada cunha análise termográfica. Amais os resultados compáranse con outra vivenda próxima, unha “casa contemporánea”[2] construida con materiais actuáis, de xeito que exista unha referencia comparativa.


Oscilacións de Temperatura (vermello, ºC), Humidade (amarelo, %HR) e Punto de Rocío (azul). Palloza Piornedo, 06-23 xaneiro 2016. 
Os resultados permiten valorar a inercia da envolvente, as oscilacións día-noite e mesmo o grao de confort interior. Establécese tamén o parámetro económico, analizando os consumos en calefacción e refrixeración.

O obxectivo da investigación é ampliar a rede de monitorización con novas localizacións e colaboradores, polo que calquera interesado poderá poñerse en contacto connosco.

Autor do artigo:
Pablo Fernández Ans
Arquitecto Técnico, Enxeñeiro de Edificación.
Rehabilita Energía; pabloans@rehabilitaenergia.com
https://orcid.org/0000-0001-7588-8153


[1] Código Técnico de la Edificación, CTE. Documento Básico Ahorro de Energía DB-HE. Ministerio de Fomento.

[2] Lizancos Mora, Plácido. A casa contemporánea en Galicia, 2006. Edicións A Nosa Terra, Vigo.

[3] Código Técnico de la Edificación, CTE. Documento Básico Ahorro de Energía DB-HE. Ministerio de Fomento.

[4] Lizancos Mora, Plácido. A casa contemporánea en Galicia, 2006. Edicións A Nosa Terra, Vigo.

Comentarios